Organisering av brukere og filer i Cloudwalker Fildeling

Fildelingstjenester benyttes fordi det er et ønske om å dele informasjon i form av filer. Utfordringen er å finne gode strukturer å dele informasjonen gjennom. Vi som individer tenker, jobber og strukturer oss selv på ulike måter. Det samme gjør organisasjoner. Utfordringen er å finne en modell som både ivaretar behovet for struktur samtidig som fleksibiliten beholdes.

Cloudwalker fildeling er en tjeneste som organiserer filer og brukere i 3 nivåer. Disse nivåene kan så knyttes sammen for å bygge den strukturen som ønskes.

Organisering av brukere.

Systemet har 3 organisasjonsnivåer for brukere.

o   Organisasjon

o   Dette er øverste nivå og omfatter organisasjonen som skal bruke systemet.

o   Det kan være hele eller deler av selskapet.

o   Gruppe

o   Dette nivået er mellomnivå som igjen kan deles inn i så mange undernivåer man ønsker. F eks. Kan en gruppe være avdelinger i selskapet, men det kan også være funksjoner, prosjekter og arbeidsgrupper.

o   Grupper kan opprettes og nedlegges dynamisk etter behov og aktivitet. Alle brukere har tilgang til å opprette og administrere grupper og blir gruppeadministrator.

o   Brukere vil være definert i Organisasjon men trenger ikke være definert i noen gruppe. Det er gruppeadministrator som bestemmer deltagelse.

o   Brukere

o   Definerte brukere er den enkelte ansatte i selskapet. Også personer utenfor selskapet kan defineres som brukere.

Eksterne brukere

Eksterne brukere kan gis tilgang til informasjon (bibliotek, mapper og filer) gjennom å sende en link til informasjon. En slik link kan inneholde adgang til å laste ned og/eller laste opp informasjon. Rettigheten er tidsbegrenset og passord beskyttet.

Organisering av filer

Systemet har 3 organisasjonsnivåer av filer:

o   Biblioteker

o   Biblioteker er toppnivået og det nivå man starter synkronisering til brukeren.

o   Det kan opprettes ubegrenset antall biblioteker

o   Mapper

o   Mapper er nivået hvor man samler filer

o   Mapper kan også samle undremapper i så mange nivåer som man ønsker

o   Filer

o   Informasjon lagret som fil og identifisert med navn.

Systemet har 3 typer biblioteker:

o   Fellesbiblioteker

o   Opprettes av administrator under organisasjon og er per definisjon delt med alle brukerne.

o   Gruppebiblioteker

o   Opprettes av gruppeadministrator og deles med gruppemedlemmene.

o   Private biblioteker

o   Opprettes av brukeren og er privat. Brukeren kan velge å dele private biblioteker.

Organisering av filer og brukere

Basert på strukturene for organisering av filer og organisering av brukere er det mulig og implementere den strukturen som passer virksomheten. Samtidig beholdes friheten til å bruke organiseringen på en fleksibel måte.

Hvordan komme i gang?

Det er veldig enkelt å komme i gang.  Send en mail til post@cloudwalker.no

Dersom du ønsker bistand til å bygge en struktur har Cloudwalker kompetanse og leverer oppstartsprosjekt. Mer informasjon finner du på www.cloudwalker.no